Sulawesi

Hong San Bio

 Tdk Ada Data
Sulawesi

Vihara Bukit Naga

 Tdk Ada Data
Sulawesi

Vihara Sariputra

 Tdk Ada Data
Sulawesi

Vihara Budha Maitrey...

 (0411) 3610170
Sulawesi

Vihara Ratana Dipa

 Tdk Ada Data
Sulawesi

Vihara Prajna Maitre...

 Tdk Ada Data
Sulawesi

Vihara Karuna Dipa

 Tdk Ada Data
Sulawesi

Vihara Tekad Maitrey...

 Tdk Ada Data